Hvordan klage


Når kan du klage til Boligtvistnemnda

Boligtvistnemnda behandler klager på kjøp av ny bolig, herunder byggesett, med eller uten fast eiendom, samt avtaler om oppføring av bolig, og arbeid som blir utført direkte som et ledd i slik oppføring. Med bolighus menes også fritidshus, eierseksjon og tilbygg som utføres i direkte tilknytning til avtale om oppføring av ny bolig.

Boligtvistnemnda behandler bare tvister mellom forbruker og medlem av Boligprodusentenes Forening, hvor formålet med avtalen gjelder bolig hovedsakelig til personlig bruk for forbrukeren.

Både forbruker og entreprenør kan bringe en sak inn for Boligtvistnemnda. Sekretariatet gir veiledning i forhold til innsending av klagen og bistår etter anmodning med å sette opp klagen. Forbrukerne kan også kontakte Forbrukerrådet. Entreprenørbedriftene kontakter sin organisasjon.


Boligtvistnemnda behandler ikke saker som helt eller delvis er brakt inn for eller avgjort av en domstol. Saksbehandlingen i nemnda er i hovedsak basert på kun skiftlig dokumentasjon. Nemnda foretar ikke befaringer, og det avhøres ikke vitner.


For at Boligtvistnemnda skal ta opp en tvist til behandling, må forbrukeren først ha reklamert skriftlig til entreprenørbedriften, som skal ha hatt tid til å ta standpunkt til reklamasjonen og eventuelt prøvd å få løst tvisten i minnelighet. Dersom minnelig ordning ikke oppnås kan hver av partene bringe tvisten inn for Boligtvistnemnda.

Sekretariatet skal informere partene skriftlig så snart det har mottatt nødvendige og relevante dokumenter fra begge sider om at saksbehandlingen kan begynne. Resultatet av klagebehandlingen skal gjøres kjent for partene innen 90 dager fra dette tidspunktet. I særlig komplekse saker kan fristen forlenges. Partene skal informeres om forlengelsen og om ny frist.


En sak kan avvises dersom:

a) klageren ikke har forsøkt å løse saken direkte med motparten.

b) klagen er useriøs eller grunnløs.

c) saken er under behandling eller har blitt behandlet av et innmeldt klageorgan, eller av domstol, herunder Forliksrådet.

d) tvistesummen er under fastsatt grense, jf. punkt 1.3 annet ledd.

e) saken ikke lar seg behandle uten at dette i særlig grad går utover klageorganets kapasitet og effektivitet.


Sekretariatet kan avvise saker etter punkt 5.1 bokstav a), b), c) og d). Nemndas leder kan avvise saker etter punkt 5.1 bokstav e).
Avgjørelsen kan påklages til nemnda.


Hvordan du klager

Det skal fylles ut et klageskjema i to eksemplarer på norsk som sendes Boligtvistnemndas sekretariat. Boligtvistnemnda behandler bare skriftlige klager som er begrunnet og hvor det er framsatt en påstand. Det må legges ved kopier av dokumenter som kan ha betydning for saken (for eksempel kontrakt, rapport fra sakkyndig og brevveksling). Alle dokumenter som sendes inn til Boligtvistnemnda må være i 2 eksemplarer og sendes per post, ferdig sortert i 2 separate bunker (ikke elektronisk).


Gebyr

Forbrukeren betaler ikke saksbehandlingsgebyr.

Kostnadene ved endt klagebehandling og godtgjørelse til nemndas leder fordeles mellom partene på bransjesiden.


Klageskjema og annen dokumentasjon sendes hit:

Boligtvistnemnda
Postboks 7186 Majorstuen
0307 Oslo

boligtvistnemnda@bnl.no