Velkommen til Boligtvistnemnda
Denne nemnda behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring av ny bolig eller kjøp av ny bolig. Med entreprenør menes også husfirma, byggmester og håndverker. Nemnda behandler også klager på utbygger/selskap der medlemmet er inne på eiersiden eller tilhører samme konsern. Klagen skal da rettes til mot utbygger/selskap.

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Boligtvisnemnda skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning i saker som faller inn under nemndas saksområde.

De som står bak Boligtvistnemnda er:

Forbrukerrådet
Boligprodusentenes Forening


Saksområde:
Nemnda behandler kun tvistesaker der den profesjonelle parten er medlem i Boligprodusentenes Forening.
Tvister som behandles er klager på kjøp av ny bolig herunder byggesett, med eller uten fast eiendom, samt avtaler om oppføring av bolig, og arbeid som blir utført direkte som et ledd i slik oppføring. Med bolighus menes også fritidshus, eierseksjon og tilbygg som utføres i direkte tilknytning til avtale om oppføring av ny bolig. Begge parter kan melde saker inn for nemnda. Alle saker må meldes skriftlig.

Boligtvistnemnda behandler ikke tvister hvor tvistesummen samlet er på under 10 ganger rettsgebyret.
Boligtvistnemnda tilkjenner ikke dekning av partenes utgifter til advokatbistand.
Nemnda behandler ikke kjøp og salg av eldre boliger.


Sekretariatet
Boligtvistnemnda
Pb: 7186 Majorstuen, 0307 OSLO
E-post: boligtvistnemnda@bnl.no
Telefon: 23 08 75 00